Algemeen

Eigenaar van en therapeut bij AllesKids&Co is: Désirée Farro-Joosen.
Als hulpverlener ben ik als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). En sta ik geregistreerd bij de RBCZ, Registratie Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg. Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht bij www.de-nfg.nl

Beroepscode

Uit de beroepscode van de NFG- is het volgende overgenomen:
“Psychosociale hulpverlening aan de cliënt is voor de psychosociaal therapeut de primaire verplichting. Daarbij kan de psychosociaal therapeut met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de psychosociaal therapeut omtrent zijn/haar cliënt bekend wordt. Immers, de cliënt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positie”.

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

Wet WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • recht op informatie;
  • toestemmings-vereiste voor een behandeling;
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • geheimhouding van cliënt-gegevens.

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrecht-registratie van de NFG.

Wanneer de hulpverlener – in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is – het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrecht-registratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.

Klachtenregeling

Als B-lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) val ik, de behandelend therapeut, counselor/coach onder de klacht- en tucht regeling van de NFG. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbende die staan ingeschreven bij www.de-nfg.nl
Tevens aangesloten bij de SBRAG (Stichting Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg).

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. Daar kunt u uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psychosociaal therapeut aan de regels van de beroepscode (zie www.de-nfg.nl)

Privacy            

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

  • De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.
  • De cliënt gaat ermee akkoord, dat indien nodig, informatie wordt ingewonnen bij de behandelende huisarts van cliënt. Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.
  • De cliënt gaat er al dan niet mee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf, indien er een verwijzing door de huisarts van of andere verwijzer is gedaan, verslag wordt gedaan over resultaat en voortgang van de behandeling aan desbetreffende huisarts c.q.verwijzer(s). Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

De cliënt gaat met het plannen van de afspraak akkoord met de tariefstelling. Het tarief bedraagt €95,- per sessie.
Tijdsduur 60 – 90 minuten.
De tariefstelling voor coaching aan groepen, gesprekken met derden en het maken van verslagen bedraagt €75 per uur.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding via therapie geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de therapie. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de behandelingen die met en door mij (uit)gevoerd zijn.

Vertrouwelijkheid

Als behandelend therapeut verplicht ik me tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
In verband met het versturen van facturen, wordt alleen uw naam en emailadres aan Maartje Aquarius van de administratie van AllesKids&Co doorgegeven.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Coaching en therapie voor kinderen is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verslag

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

Regels rond een sessie voor kinderen
Voor elke sessie is anderhalf uur gereserveerd. Er wordt een uur met het kind gewerkt. Indien u er als ouders niet bij bent, is er na elke sessie de mogelijkheid de ontwikkeling te bespreken.

De algemene voorwaarden van GroepsGeluk vind je op www.groepsgeluk.nl